Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski


SKARGI I WNIOSKI

można składać

w Komendzie Powiatowej Policji w Pabianicach
przy ul. Żeromskiego 18, 95-200
telefon: centrala 47 8424 300
telefon : sekretariat komendanta 47 8424 314

 

 Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach
mł. insp.  Jarosław Tokarski

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach
podinsp. Mariusz Siejka

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach
mł. insp. Michał Kaliszewski

 

_______________________________________________________

Przyjęcia interesantów:

w każdy wtorek w godz. od 15:00 do 17:00.

W przypadku, gdy wtorek jest dniem ustawowo wolnym

przyjęcia odbywają się w dniu następnym.

 

Art. 225 par. 1 KPA

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu

złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji

o znamionach skargi lub wniosku,

jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych"

 

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby

składającej skargę lub wniosek.

W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez

wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób,

dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi,

albo też ujawnia prawnie chronione informacje".

J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji realizowana jest w oparciu o przepisy prawa ujęte w następujących aktach normatywnych: art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483), Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

W ujęciu ogólnym przedmiotem skargi w rozumieniu art. 227 kpa mogą być kwestie dotyczące zaniedbań, nienależytego wykonywania zadań, przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw przez policjantów lub pracowników cywilnych Policji. Natomiast wniosek w rozumieniu art. 241 kpa dotyczy propozycji ulepszenia oraz usprawnienia pracy Policji bądź inicjatyw zmierzających do lepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych.O tym czy pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje zgodnie z art. 222 kpa jego treść, a nie tytuł nadany przez autora. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków rozpoczyna się z  chwilą złożenia i przyjęcia skargi (wniosku).

Przepis art. 253 § 1 kpa zobowiązuje organ Policji do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych terminach. Obowiązek przyjmowania obywateli w sprawach skarg spoczywa na kierownikach jednostek organizacyjnych Policji. Nie jest to obowiązek codziennego przyjmowania interesantów, czynność tę ograniczono do jednego dnia w tygodniu. Godziny przyjęć określa kierownik jednostki organizacyjnej. Informacja o terminach przyjęć powinna być wywieszona w miejscu widocznym. W sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach (lub jego Zastępcy) przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 15.00 -17.00, a w przypadku gdy jest to dzień świąteczny albo wolny od pracy, w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

Prawo przewiduje różne sposoby wniesienia skarg i wniosków. Można je wnosić pisemnie (osobiście lub za pośrednictwem poczty), ustnie do protokołu, a także przy pomocy środków technicznych – telegramem i faksem. Rozwój techniki dał możliwość wnoszenia skarg także za pośrednictwem Internetu. Skargi/wniosku nie mozna złożyć telefonicznie. W przypadku skargi lub wniosku złożonego telefonicznie (często zgłaszanych dyżurnym jednostek Policji) informuje się składającego, że powinien zgłosić się osobiście lub przesłać pismo do jednostki. Niespełnienie tego wymogu pozbawi tak przedstawioną skargę lub wniosek nadania biegu czynnościom wyjaśniającym oraz spowoduje, że wnoszący nie otrzyma odpowiedzi.

Skarga/wniosek powinny zawierać:

- imie i nazwisko wnoszącego,

- dokładny adres do korespondencji,

- dokładny opis zdarzenia.

Skargi mozna składać w imieniu innych osób wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się bez udzielenia odpowiedzi występującemu.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszacej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania. Osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby, niekoniecznie policjanta, może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 234 kk.

Ponadto w KWP w Łodzi policjanci Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godz. 9 -15,
tel. 47 841-13-73, 47 841- 22-15, 47 841-20-53, 47 841-20-40.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi działa przez cała dobę infolinia 0 800 149 971 lub 800 149 971  (w zależności od operatora).

____________________________________________

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 9:00 - 17:00

od wtorku do piątku w godz. 9:00 - 15:00

telefon: 22 55 17 760, 22 55 17 811

centrala: 22 55 17 700

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57

80-748 Gdańsk

sekretariat (+ 48) 58 764 73 02

fax (+ 48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

telefon (+ 48) 58 764 73 06

poniedziałek w godz. 10:00-17:00

wtorek, środa, czwartek w godz. 9:00-15:00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122

40-032 Katowice

telefon (+ 48) 32 72 86 800

fax (+ 48) 32 72 86 823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9:00 do 15:00

wtorek w godzinach od 10:00 do 17:00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5

50-056 Wrocław

sekretariat (+ 48) 71 34 69 115

fax (+ 48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:

telefon (+ 48) 71 34 69 100

poniedziałek, wtorek, czwartek, w godzinach od 9:00 do 15:00

środa w godzinach od 10:00 do 17:00

 

Linki:

strona główna RPO

www.rpo.gov.pl

formularz elektroniczny

www.rpo.gov.pl/wniosek/