Punkty karne - Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

Punkty karne

Punkty karne

UDZIELANIE INFORMACJI O WPISACH
DO EWIDENCJI KIEROWCÓW (PUNKTY KARNE)
W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W PABIANICACH

Na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U.12.488) osoba ma prawo do uzyskania informacji ustnej (ilość własnych punktów karnych) lub wydania zaświadczenia o wpisach do ewidencji kierowców.
Osoby nieposiadające stałego miejsca zameldowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej winny zwrócić się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa tel.: 22 601-30-27, 22 601-31-20.
Informacji ustnej udziela się lub zaświadczenie wydaje się w siedzibie organu prowadzącego ewidencję lub w miarę możliwości technicznych, w innej jednostce Policji. Aby taką informację uzyskać należy osobiście zgłosić się z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

W Komendzie Powiatowej Policji w Pabianicach informację ustną lub zaświadczenie o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego można uzyskać:

w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:30 do 15:30

 INFORMACJI USTNEJ udziela się bezpłatnie. Natomiast nie udziela się jej telefonicznie, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Obsługą interesantów w tym zakresie zajmują się pracownicy KPP w Pabianicach (nr wew. 363).


ZAŚWIADCZENIA o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego wydawane są w Komendzie Powiatowej Policji w Pabianicach.
Warunkiem wydania ZAŚWIADCZENIA jest dokonanie przez zainteresowanego zapłaty opłaty skarbowej, określonej w obowiązującej od dnia 01.01.2007 r. ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). Stawka opłaty skarbowej za wydanie „zaświadczenia o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego”, określona w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. – „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zezwolenia” – część II pkt 21, wynosi 17 zł. Obsługą interesantów w tym zakresie zajmują się pracownicy Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Pabianicach (nr wew. 372). Zapłaty opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Pabianic lub bezgotówkowo na rachunek:

ING Bank Śląski, Urząd Miejski Pabianice, ul. Zamkowa 16
62 1050 1461 1000 0023 4596 9030

Organ dokonujący czynności obciążonej opłatą skarbową, zwolnionej lub wyłączonej z obowiązku jej zapłaty, musi dokonać stosownej adnotacji na wniosku, dokumencie lub zgłoszeniu.

  

Nie pobiera się opłaty skarbowej za złożenie wniosku (podania), natomiast składający wniosek (podanie) zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (17 zł) „za wydanie zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego”. Dowód wpłaty będzie pozostawiany w aktach sprawy.
Podania dotyczące wydania zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego można składać u dyżurnego lub w sekretariacie tutejszej komendy.

Limit punktów karnych

Dopuszczalny limit punktów karnych dla kierującego, posiadającego prawo jazdy przez okres powyżej 1 roku, wynosi 24 . Po przekroczeniu tej liczby sporządzany jest wniosek o sprawdzenie kwalifikacji kierowcy (kierowany jest on na egzamin sprawdzający, test teoretyczny i praktyczny).

W przypadku kierowcy, który posiada prawo jazdy krócej niż rok, limit punktów wynosi 20. Po jego przekroczeniu sporządzana jest decyzja administracyjna o cofnięciu prawa jazdy z wnioskiem o skierowanie go na ponowny kurs.

Zmniejszenie liczby punktów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego / par. 8 / każdemu kierującemu, który na swoim koncie zgromadził punkty karne (min 6, a max 24), przysługuje raz na sześć miesięcy prawo odpłatnego szkolenia, po którym odejmuje się 6 punktów karnych.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest nieprzekroczenie limitu punktów.  Z przywileju "zbicia punktów", nie mogą skorzystać osoby posiadające uprawnienia krócej niż rok.

Szkolenie można odbyć, na własny koszt, w dowolnie przez siebie wybranym ośrodku ruchu drogowego na terenie kraju. Kierowcy z powiatu pabianickiego mogą odbyć  takie szkolenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi przy ul. Smutnej 28.

 

SPRAWDŹ SWOJE PUNKTY KARNE

Jesteś kierowcą? Chcesz sprawdzić, ile masz punktów karnych? Możesz zapytać o nie w komisariacie policji lub — za pomocą usługi sytemu CEPiK2.0 — uzyskać dostęp do aktualnych danych z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Sprawdź, jak to zrobić klikając tutaj :

https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/punkty-karne-ile-mam-punktow-karnych-za-mandaty