Alkohol i narkotyki - "Alkohol i narkotyki" - Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

"Alkohol i narkotyki"

Alkohol i narkotyki

Działania szczególne ze względu na to, że nadużywanie alkoholu jest jednym najważniejszych problemów społecznych w Polsce. Statystyki pokazują, że w ostatnich latach występuje stała tendencja spadkowa liczby osób, które decydują się na prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Chcąc zachować tę tendencję spadkową policjanci prowadzą działania pod nazwą „Alkohol i Narkotyki”, zwiększając ich częstotliwość oraz ilość uczestników ruchu drogowego poddanych kontroli pod kątem trzeźwości. Kontrole są przeprowadzane w ciągu całej doby o różnych porach oraz w różnych miejscach, począwszy od głównych ciągów komunikacyjnych po najmniej uczęszczane drogi gminne. Policjanci w działaniach wykorzystują nowoczesne urządzenia pomiarowe, umożliwiające przeprowadzanie badań kierujących w bardzo krótkim czasie – to minimalizuje czas jednorazowej kontroli do kilku sekund i pozwala na zwiększenie liczby skontrolowanych kierujących.

 

Badanie stanu trzeźwości osób zasadniczo wiąże się z zadaniem Policji w zakresie czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowaniem ruchem i jego kontrolowaniem. Dlatego też podstawą prawną badania uczestników ruchu drogowego w celu ustalenia zawartości alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu przez Policję jest art. 129 ust. 2 pkt 3 lub  art. 129 k ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Ogólną podstawą prawną badania do ustalenia zawartości alkoholu w organizmie przez Policję jest art. 47 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Przepisem wykonawczym do wymienionej ustawy jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie.


W Polsce stan po użyciu alkoholu zachodzi w sytuacji, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu albo obecności od 0,1 do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³ w wydychanym powietrzu. Kierując w stanie po użyciu alkoholu popełniamy wykroczenie.

Jeżeli stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila, albo w wydychanym powietrzu jest go więcej niż 0,25 mg alkoholu w 1 dm³  mówimy o stanie nietrzeźwości. Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem.

Czy wiesz, jak wiele ryzykuje kierowca, który prowadzi po alkoholu? Oprócz tego, że naraża na śmiertelne niebezpieczeństwo siebie, pasażerów i innych użytkowników ruchu drogowego, grożą mu poważne problemy z prawem. Kary dla pijanych kierowców w Polsce są surowe.

Kodeks Karny:

Art. 178a

§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. (uchylony)

§ 3. (uchylony).

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Kodeks wykroczeń:

Art. 86.

§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu

drogowym, podlega karze grzywny.

§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Maksymalne zagrożenie karą to:

  • za kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – zakaz prowadzenia pojazdów do 3 lat oraz do 30 dni aresztu albo grzywna do 5.000 zł
  • za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub środka odurzającego – zakaz prowadzenia pojazdów do 10 lat oraz pozbawienie wolności do 2 lat i grzywna do 720.000 zł
  • za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym będąc pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego – zakaz prowadzenia pojazdów na zawsze oraz pozbawienie wolności do 12 lat i grzywna do 720.000 zł.

Warto obejrzeć:

 

 

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 31.04 MB)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 21.06 MB)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 23.25 MB)