Oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o pracę w KSC - Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

Oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o pracę w KSC

Oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o pracę w KSC

OŚWIADCZENIA

 

Ja niżej podpisany/a.................................................................................................................................

Zamieszkały/a............................................................................................................................................

Legitymujący/a się dowodem osobistym.....................................................................................................

Wydanym przez.........................................................................................................................................

 

Oświadczam, że:

• posiadam obywatelstwo polskie;

• korzystam z pełni praw publicznych;

• nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;

• nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe;

• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji w Komendzie Powiatowej Policji w Pabianicach;

• wyrażam zgodę na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych.

 

........................................................ .......................................................

  (miejscowość, data)                (własnoręczny podpis)

 

 

Pobierz oświadczenie w formie pliku PDF  >>POBIERZ<<