Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs pod patronatem Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach "Godzina dla Ziemi"

Regulamin konkursu plastycznego pt. „Godzina dla Ziemi”

Pod patronatem Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach

 

Organizator:

Komenda Powiatowa Policji Pabianicach

Współorganizatorzy:

Starostwo Powiatowe  w Pabianicach

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dobroniu

 

Termin konkursu 01.03.2021 roku – 22.03.2021 roku

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 31 marca 2021 roku.

                         

Cel konkursu

 1. Podnoszenie świadomości ekologicznej 
 2. Zaszczepienie wśród dzieci potrzeby ekologicznego myślenia i troski o dobro naszej planety
 3. Promowanie zachowań ekologicznych wśród społeczności lokalnej
 4. Zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania.

 

TEMATYKA KONKURSU

 

 1. Główne hasło konkursu brzmi: „Godzina dla Ziemi”
 2. Wszyscy chętni uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować plakat, w dowolnej technice plastycznej, promujący hasło „Godzina dla Ziemi”.

Plakat powinien odnosić się do tematyki organizowanej co roku światowej akcji Godzina dla Ziemi. Głównym celem akcji jest nakłanianie jak największej ilości osób do wyłączenia na 60 minut wszelkich urządzeń elektrycznych i świateł. Czas ten powinien skłonić do refleksji na temat tego,      w jaki sposób zmieniamy nasz klimat i jak powstrzymać negatywne skutki tej zmiany.

Przygotowany plakat powinien w sposób kreatywny i ciekawy zainteresować potencjalną osobę/instytucję do włączenia się w akcję. Ponadto praca musi zawierać charakterystykę inicjatywy i termin realizacji (akcja odbywa się od kilkunastu lat w każdą ostatnią sobotę marca, począwszy od 2007 roku.)

 

Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Dobroniu.

 1. Konkurs realizowany jest w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz IV-VIII SP
 2. Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę o formacie A3.
 3. Technika wykonania prac jest dowolna
 4. Każda praca winna być podpisana i wyszczególniona klasa .
 5. Każda klasa dostarcza prace do pedagoga szkolnego,
 6. Prace powinny być dostarczone do 22.03.2021 roku

 

Nagrody

 1. Przewidziano nagrody za I,II,III miejsce, w każdej z dwóch kategoriach wiekowych

 

 

Każdy uczestnik ma obowiązek złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku
( załącznik 1)

Zgodę na publikację wizerunku wizerunku należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II (zgoda na uczestnictwo w konkursie „Godzina dla Ziemi”)

 

 

Nagrody :

Ufundowane przez:

- Starostwo  Powiatowe w Pabianicach

- Dyplomy zapewnia Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik numer I

 

.........................................................................................

Miejscowość, data

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

imię:                     …………….…………………………………………………..………………

nazwisko:            ..…………….........................................................………....

szkoła oraz klasa               .........................................................................................................................................................................................

w konkursie pt. ”Godzina dla Ziemi”  organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Pabianicach , Starostwo Powiatowe w Pabianicach oraz Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Dobroniu.

 

Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin konkursu dostępny na stronach: http://www.pabianice.policja.gov.pl/, http://szkoladobron.pl oraz środkach masowego przekazu.

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).

 

 

 

 

 

……………………………………..………………

(czytelny podpis opiekuna)