Procedury naboru w korpusie służby cywilnej

Procedury naboru w KSC

Załącznik nr 1
do Decyzji Nr 49/2012
KPP w Pabianicach z dnia 18 grudnia 2012 r.


PROCEDURA POSTĘPOWANIA PODCZAS PROWADZONYCH NABORÓW NA WOLNE STANOWISKA
W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ
w Komendzie Powiatowej Policji
w Pabianicach


Rozdział I


Postanowienia ogólne
1. Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny.
2. Na wolne stanowisko pracy w ksc może aplikować osoba, która złoży wymagane dokumenty na warunkach i w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.
3.Zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, członkiem korpusu służby cywilnej może być osoba, która:
a) jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem pkt 4;
b) korzysta z pełni praw publicznych;
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
d) posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy;
e) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
4. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku pracy, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli potwierdzi odpowiednim certyfikatem znajomość języka polskiego.
5. Nabór na wolne stanowisko w ksc jest przeprowadzany w sytuacji:
- wystąpienia wakatu na istniejącym stanowisku pracy;
- utworzenia nowego stanowiska pracy w KPP w Pabianicach;
- zatrudnienia osoby na zastępstwo, na okres usprawiedliwionej nieobecności członka korpusu służby cywilnej.
6. Decyzję o wszczęciu procedury naboru podejmuje Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach.
7. Procedura składa się z następujących etapów:
I Etap:
Przygotowanie i opublikowanie ogłoszenia o wolnym stanowisku w ksc:
- w Biuletynie Informacji Publicznej - BIP DSC KPRM;
- na stronie www.pabianice.policja.gov.pl w zakładce „Praca w Policji”;
- na tablicy ogłoszeń w budynku KPP w Pabianicach, przy ul. Żeromskiego 18 oraz na tablicy ogłoszeń w centralnym miejscu budynku – I piętro KPP w Pabianicach;
II Etap:
a) składanie aplikacji przez kandydatów;
b) analiza dokumentów kandydatów pod względem formalnym;
c) sporządzenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne;
III Etap:
a) merytoryczna analiza złożonych aplikacji przez komisję rekrutacyjną;
b) jeśli liczba złożonych aplikacji na wolne stanowisko w ksc przekracza 10, komisja rekrutacyjna, na podstawie złożonych aplikacji dokonuje wyboru kandydatów, których zaprasza do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego (na tym etapie wybór kandydatów odbywa się w oparciu o najlepsze kwalifikacje i kompetencje aplikującego kandydata).
W tym zakresie sporządza się pisemną informację zawierającą imienną listę kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja ta stanowi załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru.
IV Etap:
rozmowa kwalifikacyjna
V Etap:
test praktyczny/inna forma weryfikacji umiejętności (według potrzeb)
VI Etap:
Przewodniczący Komisji ds. naboru sporządza i przekazuje za pośrednictwem Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Pabianicach Komendantowi Powiatowemu Policji w Pabianicach, protokół z posiedzenia Komisji wraz z załącznikami z przeprowadzonego naboru.
VII Etap:
przygotowanie dokumentacji kadrowej dla wybranego kandydata oraz informacji opublikowanej na stronie www.pabianice.policja.gov.pl i w BIP DSC KPRM o wyniku naboru.
8. Za realizację etapów I - VII odpowiada Zespół Kadr i Szkolenia KPP w Łodzi.
9. Za przygotowanie testu praktycznego/innej formy weryfikacji umiejętności – odpowiada kierownik komórki organizacyjnej, do której prowadzony jest nabór.
10. Za powiadomienie kandydatów o terminie Etapów IV i V (co najmniej na 3 dni robocze przed przedmiotowym terminem) odpowiada Zespół Kadr i Szkolenia KPP w Pabianicach.

 

Rozdział II


Realizacja poszczególnych etapów naboru zewnętrznego
I Etap:
1. Ogłoszenie o naborze sporządzane jest przez Zespół Kadr i Szkolenia KPP w Pabianicach na podstawie opisu stanowiska pracy oraz warunków pracy wakującego stanowiska.
2. Po akceptacji ogłoszenia przez Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach - ogłoszenie o naborze umieszczane jest na stronach i miejscu określonym w pkt 7 Etap I niniejszej procedury.
3. Ogłoszenie o naborze zawiera:
- nazwę i adres urzędu,
- stanowisko pracy, na które prowadzony jest nabór,
- wymagania związane ze stanowiskiem pracy, wynikające z aktualnego opisu tegoż stanowiska oraz ich rozróżnienie na niezbędne i dodatkowe,
- zakres wykonywanych zadań,
- wymagane dokumenty,
- termin i miejsce składania dokumentów,
- inne informacje i dokumenty wymagane przepisami prawa,
- informację o warunkach pracy na danym stanowisku pracy.
II Etap:
1. Aplikacje należy składać w siedzibie KPP w Pabianice, przy ul. Żeromskiego 18 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
2. Termin składania aplikacji winien być nie krótszy niż 10 dni kalendarzowych licząc od dnia jego opublikowania, a dla ogłoszenia na stanowisko na zastępstwo nieobecnego członka korpusu służby cywilnej – winien być nie krótszy niż 5 dni kalendarzowych od dnia jego opublikowania.
3. Wymagane dokumenty to:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (curriculum vitae),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie,
d) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
e) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Wzór oświadczeń znajduje się na stronie www.pabianice.policja.gov.pl w zakładce „Praca w Policji”
g) kserokopie dokumentów poświadczających niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (gdy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie jest niższy niż 6%).
Dokumenty wskazane w ppkt a), b), d), e), f) muszą zawierać oryginalny podpis aplikującego.
4. Aplikacje, które nie spełnią wymogów formalnych oraz złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane i podlegają komisyjnemu zniszczeniu. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja ds. naboru dokonuje analizy i weryfikacji pod kątem ich kompletności oraz spełnienia wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu.
5. Po analizie dokumentów Przewodniczący Komisji ds. naboru sporządza listę kandydatów spełniających wymogi formalne.
III - V Etap:
1. Zostają zakwalifikowane osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i wskazane do tego etapu przez Komisję ds. naboru.
2. Do rozmowy rekrutacyjnej zakwalifikowani zostają wszyscy kandydaci spełniający wymogi formalne, jeśli ich liczba nie przekracza 10. Jeżeli liczba kandydatów przekracza wskazaną liczbę, Komisja ds. naboru wskazuje kandydatów do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Przedmiotową informację przekazuje do Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Pabianicach wraz z uzgodnionym z przewodniczącym Komisji ds. naboru zewnętrznego terminem Etapu IV i ewentualnie według potrzeb Etapu
3. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu weryfikację posiadanej przez kandydata wiedzy, predyspozycji, umiejętności, kompetencji oraz weryfikację jego dotychczasowego doświadczenia zawodowego. Na tym etapie postępowania kwalifikacyjnego, kandydaci informowani są również o warunkach zatrudnienia.
4. Komisja dokonując oceny obszarów wskazanych w punkcie poprzedzającym przyznaje punkty w skali od 0 do 5, za każdy obszar.
5. Etap V realizowany jest w zależności od rodzaju wakującego stanowiska, a także w innym uzasadnionym przypadku na polecenie Komisji ds. rekrutacji.
6. Warunkiem zaliczenia testu praktycznego/innej formy weryfikacji umiejętności jest uzyskanie wyniku na poziomie co najmniej 60% pozytywnych odpowiedzi.
7. Po zakończeniu etapów naboru, komisja sumuje punkty przyznane poszczególnym kandydatom na wszystkich etapach postępowania i umieszcza tę informację w protokole z przeprowadzonego naboru.
W przypadku, gdy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostkach Policji na terenie województwa łódzkiego, w miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, jeśli znajdzie się w gronie kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów przy spełnieniu warunku koniecznego, tj. złożenia kserokopii dokumentu poświadczającego niepełnosprawność.
8. Protokół z przeprowadzonego naboru przewodniczący Komisji, za pośrednictwem Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Pabianicach, przedstawia go Komendantowi Powiatowemu Policji w Pabianicach celem akceptacji wyboru wskazanego przez komisję kandydata.
VI Etap:
Po akceptacji protokołu przez Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach następuje opracowanie kadrowe i zatrudnienie kandydata, a także zamieszczona zostaje informacja na stronie internetowej wskazanej w Etapie I, która zawiera imię i nazwisko osoby wybranej, jego miejsce zamieszkania, nazwę i adres urzędu, określenie stanowiska pracy, na który prowadzony był nabór.


Rozdział III


Dodatkowe informacje
1. W procedurze naboru nie może uczestniczyć pracownik będący do drugiego stopnia spokrewnionym lub powinowatym pierwszego stopnia z osobą, której dotyczy nabór. W przypadku wystąpienia wskazanej sytuacji Przewodniczący Komisji podejmuje decyzję o wyłączeniu z prac Komisji członka, którego udział w jej pracach może budzić wątpliwości co do bezstronności.
2. Dokumentację z naboru wybranego do zatrudnienia kandydata dołącza się do jego akt osobowych.
3. Zespół Kadr i Szkolenia przechowuje dokumenty kandydatów wymienionych w protokole:
- przez okres co najmniej 3 miesięcy od zakończenia procedury postępowania rekrutacyjnego;
- dokumenty pozostałych kandydatów przez okres 14 dni od zakończenia procedury naboru.
Po upływie wskazanych terminów dokumenty są komisyjnie niszczone.
4. Na wniosek kandydata kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zostaną zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru.
5. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osoba wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska pracy Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach może zatrudnić na tym stanowisku kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów wskazanych w zatwierdzonym protokole z posiedzenia Komisji.


KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W PABIANICACH
INSP. MGR PAWEŁ ZARYCHTA