Strona Główna
sobota, 23 maj 2015
 
 
napadł i próbował ukraść torebkę
Obraz
Dzięki zdecydowanej postawie pokrzywdzonej oraz natychmiastowej reakcji świadków, pabianiccy dzielnicowi zatrzymali sprawcę usiłowania rozboju. 30-latek zaatakował idącą na zakupy kobietę i próbował ukraść jej torebkę. 20 maja 2015 roku w godzinach popołudniowych 68-letnia pabianiczanka wybrała się na zakupy do jednego z miejscowych marketów. Idąc ul. Kopernika została od tyłu zaatakowana przez młodego mężczyznę. Napastnik usiłował jej wyrwać trzymaną w ręku reklamówkę z portfelem. Pokrzywdzona nie chcąc oddać swojej własności broniła się i krzyczała. Podczas szamotaniny została przewrócona na chodnik, uderzając głową w betonowe płyty. Wołanie o pomoc usłyszeli przechodnie, którzy natychmiast ruszyli z odsieczą. Odciągnęli sprawcę i o zajściu powiadomili dyżurnego pabianickiej komendy. Patrol dzielnicowych natychmiast udał się we wskazane miejsce, gdzie zatrzymał uciekających 2 mężczyzn. Jeden z nich odpowiadał podanemu rysopisowi sprawcy. Pabianiczanie w wieku 28 i 30 lat zostali zatrzymani. Okazało się, że to starszy z zatrzymanych miał bezpośredni związek z usiłowaniem rozboju. Pabianicki sąd zastosował wobec 30-latka tymczasowe aresztowanie. Za to przestępstwo grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.
 
Policjanci na Dniu Seniora
16 maja 2015 roku w murach Gminnego Domu Kultury w Ksawerowie pod patronatem Wójta Gminy Adama Topolskiego odbył się ,,Koncert Majowy dla Seniora”. Spotkanie uświetniał zespół ,,Krajki” z łódzkiego Pałacu Młodzieży, który nowoczesnym tańcem  i znanymi szlagierami umilał czas zacnym seniorom. Podczas popołudniowego słodkiego poczęstunku nie zabrakło również rozmów o bezpieczeństwie osób w starszym wieku. Zaproszeni na to niecodzienne spotkanie policjanci przypomnieli seniorom podstawowe zasady bezpieczeństwa w sytuacjach, w których mogąc stać się ofiarami bezdusznych przestępców. Kierownik miejscowego posterunku kom. Piotr Adamczyk oraz kom. Joanna Szczęsna podkreślali, że bezpieczeństwo osób starszych jest jednym z priorytetowych działań Policji, a wspólne prewencyjne działania pozwalają efektywnie zapobiegać pojawieniu się negatywnych zjawisk w ich środowisku lokalnym. Dlatego tak ważna jest szybka reakcja mieszkańców na wszelkie przejawy nieprawidłowego zachowania i przekazywanie swoich uwag miejscowym dzielnicowym. Na zakończenie policjanci podziękowali organizatorom za zaproszenie i życzyli wszystkiego dobrego sędziwym ksawerowianom.
 
             Obraz
 
ukradł znajomej samochód
ObrazDo policyjnego aresztu trafił 23-latek, który ukradł znajomej samochód. Podczas przejażdżki na ,,podwójnym gazie” złapał gumę. Wpadł w ręce stróżów prawa podczas wymiany koła. Teraz pabianiczanin odpowie za swoje naganne zachowanie. 15 maja przed godziną 23:00 dyżurny otrzymał zgłoszenie o kradzieży zaparkowanego przy ul. Piotra Skargi forda. Z relacji zgłaszającej wynikało, że znajomy podczas sprzeczki zabrał kluczyki od samochodu i bez jej zgody odjechał w nieznanym kierunku. Patrole policyjne po otrzymaniu stosownego komunikatu sprawdzały miasto. Chwilę później okazało się, że złodziej nie odjechał zbyt daleko, bo kilka przecznic dalej złapał gumę. Podczas wymiany koła został namierzony przez patrol operacyjny. 23-letni pabianiczanin nie miał wymaganych uprawnień do kierowania. Mając za to ponad dwa promile alkoholu w organizmie trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.
 
nowe przepisy dotyczące kierowców
Od 18 maja zaczną obowiązywać nowe przepisy, zaostrzające sankcje wobec kierujących pojazdami, którzy popełnią najcięższe z naruszeń w ruchu drogowym. Służbom kontrolnym oraz sądom dano w ten sposób nowe instrumenty, które powinny w jeszcze większym stopniu zdyscyplinować kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów.
 
Zmiany w przepisach karnych
 
1. Kierowanie bez uprawnień
 
W obowiązującym stanie prawnym kierowaniu pojazdem pomimo nieposiadania stosownych uprawnień stanowi wykroczenie (określone w art. 94 § 1 kodeksu wykroczeń), za które przewidziana jest jedynie kara grzywny, z wyłączeniem sytuacji, gdy osoba kierowała pojazdem w czasie obowiązywania orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, który to czyn stanowi przestępstwo określone w art. 244 kodeksu karnego.
 
Począwszy od 18 maja art. 94 § 1 kw będzie miał zastosowanie jedynie wobec osób kierujących pojazdem, na który nigdy wcześniej nie miały stosownych uprawnień. W takim przypadku, obok kary grzywny, możliwe będzie także orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, o czym ostatecznie zdecyduje sąd.
 
Osoby, które pod rządami nowych przepisów, dopuszczą się kierowania pojazdem, dla którego stosowne uprawnienie zostało im wcześniej cofnięte w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego starostę, wyczerpią znamiona przestępstwa (określonego w nowym art. 180a kk), za który to czyn przewidziano karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Niezależnie od rodzaju zastosowanej kary, sąd będzie mógł także orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.
 
2. Kierowanie w stanie nietrzeźwości
 
W znowelizowanych przepisach zaostrzono sankcje dla kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości oraz dla kierujących, którzy - znajdując się w tym stanie - spowodowali wypadek drogowy (zdarzenie, w którym były osoby zabite lub ciężko ranne). W pierwszej kolejności wydłużono okres, na jaki orzekany jest środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, z 10 do 15 lat, przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten będzie orzekany określono na poziomie 3 lat.
 
Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości będą musiały się także liczyć z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd będzie obligatoryjnie orzekał świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych, w przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej się tego czynu, oraz nie mniejszej niż 10 tys. złotych, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości. W sprawach o wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierujących, sąd będzie obligatoryjnie orzekał nawiązkę w wysokości nie mniejszej niż 10 tys. złotych.
 
Ponadto w kodeksie karnym wykonawczym dodano nowy art. 182a, przewidujący możliwość orzeczenia przez sąd zmiany sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Z możliwości tej osoba będzie mogła skorzystać nie wcześniej niż po upływie co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, po upływie co najmniej 10 lat. Istotne jest, iż o ewentualnej zmianie sposobu wykonywania zakazu ostatecznie zdecyduje sąd.
 
 
Zmiany w przepisach o ruchu drogowym
 
1. Zatrzymanie prawa jazdy
 
W ustawie o kierujących pojazdami dodano nowe przesłanki administracyjnego zatrzymania prawa jazdy, tj. w przypadku rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h) oraz przewożenia nadmiernej liczby osób. W praktyce, ujawnienie takiego czynu będzie skutkowało zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy w trakcie prowadzonej kontroli drogowej i przesłaniem go do właściwego starosty, który - wydając decyzję administracyjną - formalnie zatrzyma ten dokument - za pierwszym razem na 3 miesiące.
 
Należy pamiętać, iż starosta wyda powyższą decyzję niezależnie od tego, czy prawo jazdy zostało fizycznie zatrzymane przez policjanta. Zgodnie z nowymi przepisami, podmioty uprawnione do kontroli ruchu drogowego informują właściwego starostę o każdym ujawnionym przypadku dopuszczenia się jednego z powyższych czynów. Na podstawie tej informacji starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierowcę do zwrotu prawa jazdy, o ile dokument ten nie został wcześniej zatrzymany. Istotne jest, iż 3-miesięczny okres, na jaki zatrzymywane będzie prawo jazdy, zacznie biec od daty jego faktycznego zatrzymania przez policjanta, a jeżeli czynność ta nie miała miejsca, dopiero od momentu jego zwrotu do właściwego organu (starosty).
 
Ujawnienie faktu ponownego kierowania pojazdem w powyższym 3-miesięcznym okresie, będzie oznaczało jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kolejnym etapem będzie cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami - jego przywrócenie zostało obwarowane koniecznością spełnienia wszystkich wymagań stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdami.
 
2. Zaostrzenie przepisów wobec "młodych kierowców"
 
W ustawie – prawo o ruchu drogowym dodano nową przesłankę do cofnięcia przez starostę uprawnienia do kierowania pojazdami. Zmiana ta dotyczy młodych kierowców, tj. osób, które w okresie 2 lat od dnia wydania im po raz pierwszy prawa jazdy dopuściły jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodowanie wypadku drogowego, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości) lub trzech wykroczeń polegających na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowaniu w staniu po użyciu alkoholu lub przekroczeniu prędkości powyżej 30 km/h. Rozwiązanie to będzie obowiązywało do dnia 3 stycznia 2016 r. Osoby, o których mowa, będą docelowo objęte nadzorem w ramach okresu próbnego przewidzianego w ustawie o kierujących pojazdami, mającego wejść w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.
 
3. Usunięcie pojazdu
 
W ustawie – prawo o ruchu drogowym wprowadzono nowy przypadek, kiedy pojazd zostanie obligatoryjnie usunięty z drogi na koszt jego właściciela. Przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy pojazdem kierowała osoba nieposiadająca stosownego uprawnienia, a więc która nigdy uprawnienia tego nie uzyskała, bądź której zostało ono cofnięte w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z omawianą regulacją, pojazd zostanie usunięty z drogi także w przypadku, gdy kierowała nim osoba formalnie posiadająca stosowne uprawnienie, lecz której uprzednio zatrzymano dokument prawa jazdy, np. w związku z przekroczeniem liczby 24 punktów. W omawianym przypadku funkcjonariusz odstąpi od usunięcia pojazdu tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy możliwe będzie przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem. Przepis, o którym mowa, z oczywistych względów nie będzie miał zastosowania w sytuacji, gdy kierujący pojazdem legitymuje się pokwitowaniem za zatrzymany dokument prawa jazdy, uprawniającym go do kierowania pojazdem.
 
(źródło: BPiRD KGP)
 
napadał na sklepy. usyszał prokuratorskie zarzuty
ObrazNawet do 12 lat pozbawienia wolności może grozić 22-latkowi podejrzanemu o napady na sklepy monopolowe na terenie Pabianic. Zamaskowany sprawca przedmiotem przypominającym broń zmuszał sprzedawczynie do wydania pieniędzy, po czym uciekał z miejsca zdarzenia. Wobec zuchwałego złodzieja sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. W ostatnim czasie pabianicka Policja odnotowała napady mające miejsce w niewielkich placówkach handlowych na terenie Pabianic. Zamaskowany sprawca przedmiotem przypominającym broń zmuszał sprzedawczynie do wydania gotówki, po czym uciekał z miejsca przestępstwa. Do pierwszego takiego zdarzenia doszło na początku maja. W godzinach popołudniowych do sklepu monopolowego mieszczącego się przy ul. Nawrockiego wszedł zamaskowany mężczyzna. Trzymając w ręku przedmiot przypominający broń zażądał od ekspedientki wydania pieniędzy. Kobieta w obawie o swoje życie otworzyła szufladę, z której napastnik zabrał kilkaset złotych. Scenariusz kolejnego napadu, do którego doszło kilka dni później w sklepie monopolowym przy ul. Bugaj był podobny. Policjanci pracujący nad tą sprawą gromadzili wszelkie istotne informacje mogące przyczynić się do wytypowania zuchwałego złodzieja. Patrole operacyjne wzięły pod ,,lupę" niewielkie sklepy, będące w domniemanym zainteresowaniu przestępcy. Działania zakrojone za szeroka skalę prowadzono na terenie całego miasta. 13 maja okazał się dniem przełomowym w prowadzonym śledztwie. W godzinach popołudniowych dyżurny pabianickiej komendy otrzymał zgłoszenie o usiłowaniu rozboju w jednej z aptek na Osiedlu Bugaj. Zdecydowana postawa farmaceutki, która użyła wobec zamaskowanego mężczyzny gazu pieprzowego spowodowała, że nie zdołał niczego ukraść. Zaskoczony obrotem sprawy uciekł w pobliskie zabudowania. Policjanci po otrzymaniu tych informacji natychmiast przystąpili do działania. Podczas sprawdzania okolicy miejsca zdarzenia kryminalni  zauważyli jadącego rowerzystę, wyglądem odpowiadającego rysopisowi sprawcy. Ich spostrzeżenia okazały się strzałem w dziesiątkę. Zatrzymany 22-latek posiadał przy sobie przedmioty służące do popełnienia przestępstwa, w tym plastikowy pistolet, którym zastraszał sprzedawczynie. Feralny skok zakończył się dla niego prokuratorskimi zarzutami oraz skierowaniem do sądu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Decyzją sądu 22-latek trafi za kraty Aresztu Śledczego.
 
             Obraz
 
piroman trafił za kraty
ObrazPolicjanci zatrzymali 30-letniego pabianiczanina, mającego związek z podpaleniami na terenie miasta. Wobec piromana sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Policjanci od kilku tygodni pracowali nad sprawą umyślnych podpaleń, mających miejsce na terenie Pabianic. Obiektem działań piromana padały usytuowane w różnych częściach miasta kilkuset litrowe pojemniki na odpady oraz pergole. Właściciele zniszczonego mienia szacowali za każdym razem kilkuset złotowe straty. 9 maja w godzinach rannych policjanci otrzymali kolejne zgłoszenie o pożarze drewnianego garażu, w środku którego stała zabytkowa skoda octavia. Rozprzestrzeniające się płomienie nie tylko zniszczyły właścicielowi bezcenny samochód, ale również stwarzały realne zagrożenie dla pobliskich domostw i mieszkańców. Kryminalni bazując na wiedzy operacyjnej oraz analizując kartoteki osób wcześniej notowanych za podobne przestępstwa wytypowali i zatrzymali podejrzewanego o dokonanie tych podpaleń 30-latka. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie pabianiczaninowi prokuratorskich zarzutów. O jego dalszym losie zdecydował sąd, wydając postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.
 
                   Obraz
 
okradał straruszki na cmentarzu
ObrazPolicjanci pabianickiej komendy zatrzymali 26-latka, który okradał z torebek kobiety porządkujące groby. Pabianiccy policjanci od pewnego czasu pracowali nad sprawą kradzieży torebek damskich starszych osób. Do zdarzeń dochodziło na terenie pabianickiego cmentarza przy ul. Kilińskiego. Z relacji pokrzywdzonych kobiet wynikało, że młody mężczyzna wykorzystując chwilę ich nieuwagi podczas porządkowania nagrobków kradł leżące na ławkach lub sąsiednich grobach torebki, po czym szybkim krokiem oddalał się z miejsca zdarzenia. Gdy pokrzywdzone zorientowały się, że padły ofiarą przestępstwa po złodzieju nie było już śladu. Policjanci pionu kryminalnego rozpoczęli typowanie sprawcy oraz „wzięli pod lupę” teren cmentarza, który regularnie kontrolowali pod kątem ewentualnego zatrzymania złodzieja. 12 maja w godzinach dopołudniowych policjanci po raz kolejny pojawili się na pabianickim cmentarzu, gdzie zauważyli młodego mężczyznę obserwującego osoby znajdujące się przy nagrobkach. Mając podejrzenie, że może on mieć związek z wcześniejszymi kradzieżami zatrzymali 26-latka. Mężczyzna przyznał się policjantom do kradzieży dokonanych na terenie pabianickiego cmentarza oraz wskazał miejsca porzucenia skradzionych wcześniej torebek i portfeli z dokumentami. Złodziej po każdym skoku zabierał tylko gotówkę oraz telefony komórkowe, które następnie spieniężał w lombardach. Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczał na bieżące potrzeby. Kryminalni przeszukując między innymi zarośla na nekropoli odnaleźli część skradzionego mienia. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie sprawcy kilku zarzutów dotyczących kradzieży damskich torebek na terenie miejscowego cmentarza, choć śledczy nie wykluczają, że działał on również na terenie Łodzi i Rzgowa. Bezrobotny pabianiczanin decyzją prokuratora nadzorującego sprawę zostanie objęty policyjnym dozorem.
 
            Obraz
 
policjnaci rozmawilai z seniorami o bezpieczństwie
ObrazWychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym pabianiccy policjanci po raz kolejny spotkali się z mieszkańcami, by poruszyć zagadnienia związane z poprawą bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Spotkaniu przewodniczył I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach mł. insp. Marek Wojtczak. Pabianiccy policjanci na prośbę Klubu Seniora ,,Złota Jesień” działającego przy Spółdzielczym Domu Kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przeprowadzili debatę dotyczącą wielu obszarów bezpieczeństwa osób w starszym wieku. Głównym celem spotkania było przekazanie wiedzy seniorom na temat istniejących zagrożeń, aby mogli oni świadomie i rozważnie reagować w w podobnych sytuacjach. Spotkaniu przewodniczył I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach mł.insp. Marek Wojtczak. Problem bezpieczeństwa osób starszych to jedno z priorytetowych zadań pabianickiej policji. Dlatego tak niezwykle ważne jest, aby jak największa grupa seniorów miała świadomość tego, w jaki sposób działają przestępcy i jak należy postępować, aby nie ułatwiać im zadania. Dlatego też st. asp. Rafał Dzwonnik z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w przystępny sposób przedstawił seniorom zagrożenia i środki ostrożności związane z zakupami przez internet, zawieraniem umów na różnych pokazach, zaciąganiu pożyczek, płatności przez internet, korzystania z ,,intratnych” usług akwizytorów i podobnych przestępstw popełnianych na szkodę osób w starszym wieku. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach mł.insp. Marek Wojtczak swoje wystąpienie poświęcił aktualnym zagrożeniom występującym na terenie miasta, zwracając uwagę na podstawowe zasady właściwego zabezpieczenia mienia, jak chociażby np. zamykania drzwi wejściowych do klatek schodowych schodowych, komórek, pilnowania torebek podczas odwiedzania grobów najbliższych, robienia zakupów, zamykania okien w mieszkaniach głównie parterowych. Pamiętanie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa ma niewątpliwie wpływ na zapobieganie przestępczości, a tym samym na uniknięcie stania się ofiarą. Uczestnikom debaty zwrócono również uwagę na korzyści płynące z tzw. pomocy sąsiedzkiej, w szczególności zwracania uwagi na mieszkanie sąsiada podczas jego nieobecności, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami co do osób obcych kręcących się wokół domu, czy informowania odpowiednich służb o potencjalnych zagrożeniach. Taka postawa przyczynia się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Mieszkańcy chętnie dzielili się również swoimi spostrzeżeniami co do kwestii bezpieczeństwa w ich miejscu zamieszkania, jak również zwracali uwagę na obszary, które winny się znaleźć w zainteresowaniu policjantów. W głos mieszkańców wsłuchiwali się również dzielnicowi - st. sierż. Magalena Łubisz oraz mł. asp. Damian Lewandowski, którzy podczas codziennej służby będą pomagać mieszkańcom w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Na koniec spotkania uczestnicy otrzymali do wypełnienia anonimowe ankiety. Wskazane przez mieszkańców aspekty będą wskazówką do dalszego działania pabianickich policjantów.
 
            Obraz
 
poicjanci odzyskali skradziony rower. Sprawcy usłyszeli zarzuty
ObrazNa początku marca 2015 roku pabianiczanka zgłosiła kradzież swojego roweru, który pozostawiła na klatce schodowej usytuowanej na V piętrze wieżowca przy ul. 3-go Maja. Zguba warta kilkaset złotych stała niecałą godzinę przed jej drzwiami mieszkania, po czym w niewyjaśnionych okolicznościach zniknęła. Choć dochodzenie w tej sprawie zostało formalnie umorzone, sprawa nadal pozostawała w zainteresowaniu policjantów pionu kryminalnego. Bazując na wiedzy operacyjnej stróże prawa ustalili personalia pary mającej związek z tą kradzieżą. Dotarli również do jednego z łódzkich lombardów, gdzie złodzieje zastawili skradziony rower. Okazało się, że 19-latka i jej 20-letni konkubent przyjechali z Łodzi na Pabianic na ,,gościnne występy", szukając okazji do szybkiego wzbogacenia się. Chodząc po klatce schodowej wieżowca przypadkowo natrafili na stojący rower. Takiej nadarzającej się okazji nie mogli przepuścić. Rower zapakowali do windy i przed blokiem ustalili, że on pojedzie jednośladem do domu, a ona dotrze do Łodzi tramwajem. Złodziejski duet odpowie teraz za kradzież, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
 
kierowca pijany, a pasażer poszukiwany
ObrazPolicjanci ruchu drogowego w miejscowości Pawłówek zatrzymali do kontroli renault, na pokładzie którego był pijany kierowca i poszukiwany do odbycia kary pasażer. Kierowca zabrał skazanego ,,na stopa” sprzed pabianickiego cmentarza. Podczas długiego majowego weekendu policjanci ruchu drogowego pełniąc służbę w miejscowości Pawłówek zatrzymali do kontroli renault, za kierownicą którego siedział 32-letni pabianiczanin. Mundurowi, czując od kierowcy woń alkoholu zbadali jego stan trzeźwości. Okazało się, że miał ponad promil alkoholu w organizmie i nie posiadał uprawnień do kierowania. Policjanci sprawdzili również podróżującego z nim pasażera, który w policyjnych bazach widniał jako poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Z relacji kierującego wynikało, że jadąc ul. Kilińskiego w kierunku Bełchatowa zabrał skazanego na tzw. ,,stopa” sprzed pabianickiego cmentarza. Nie wiedział, że przypadkowy pasażer powinien trafić za więzienne kraty. Policjanci zatrzymali bezdomnego 20-latka i doprowadzili do Aresztu Śledczego. Kierowca natomiast usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.
 
Śmiertelny wypadek pod Lutomierskiem

Policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Łasku wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do jakiego doszło 5 maja 2015 roku w godzinach rannych w miejscowości Babice. 60-letni mieszkaniec Aleksandrowa Łódzkiego wracając land roverem z polowania z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na lewe pobocze i uderzył w przydrożne drzewo. Cała tragedia rozegrała się na oczach jadącego za nim innego myśliwego, który natychmiast na miejsce wezwał służby ratownicze. Zakleszczoną w pojeździe ofiarę uwalniali strażacy. Mimo podjętej przez lekarzy akcji reanimacyjnej, mężczyzny nie udało się uratować. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzili oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczali ślady kryminalistyczne, mogące pomóc w ustaleniu okoliczności tragicznego wypadku.

            Obraz

 
Kampania społeczna "Nie [przy]dzwoń za kierownicą"

Już prawie co czwarty wypadek drogowy jest skutkiem korzystania z telefonów komórkowych w czasie jazdy. Rosnąca skala tego niebezpiecznego zjawiska to sygnał do wprowadzenia dla kierowców działań motywujących do zmiany złych drogowych nawyków. Dlatego od dzisiaj rusza ogólnopolski projekt „Nie [przy]dzwoń za kierownicą”, którego celem jest uświadomienie kierowcom zagrożeń związanych z korzystaniem z telefonu podczas prowadzenia samochodu, a co za tym idzie, minimalizacją tego zjawiska.

Dziś na stacji paliw LOTOS w Brwinowie odbyła się konferencja prasowa promująca projekt "Nie [przy]dzwoń za kierownicą", którego celem jest zwrócenie uwagi na problem używania telefonów komórkowych przez kierowców podczas jazdy.
- Mam nadzieję, że akcja dotrze do jak najszerszego grona odbiorców, a przede wszystkim do zawodowych kierowców, którzy znaczną część swojego czasu spędzają za kierownicą. Z badań wynika, że zaledwie 24% uczestników ruchu korzysta z zestawów głośnomówiących, natomiast aż 65% ankietowanych kierowców przyznaje, że korzysta z telefonów komórkowych w czasie jazdy. To zatrważające statystki. Dlatego też, poprzez tego typu akcje chcemy zmieniać świadomość kierowców i ich poczucie odpowiedzialności za kierownicą – mówi Mariusz Sokołowski, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji.

Z badań wynika, że ponad 47% ankietowanych kierowców rozmawia przez telefon w czasie jazdy i aż 65% czyta oraz pisze wiadomości tekstowe. Takie zachowania aż czterokrotnie zwiększają ryzyko wypadków. Jednak mimo to, liczba kierowców łamiących prawo w tym zakresie rośnie. Korzystanie z telefonów komórkowych podczas prowadzenia auta w zdecydowanym stopniu obniża koncentrację i tym samym utrudnia bezpieczne poruszanie się po drodze, co grozi nie tylko prowadzącemu auto oraz pasażerom, ale również innym uczestnikom ruchu drogowego. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że samo zerknięcie na ekran telefonu – chociażby po to by sprawdzić, kto dzwoni – zajmuje kierowcy średnio 5 sekund. Przez ten czas, jadąc z prędkością 80 km/h, pokonuje on odcinek drogi równy boisku piłkarskiemu.

W konferencji prasowej promującej akcję uczestniczyli: Emil Żak (pomysłodawca projektu, CEO & Co-Founder, Ecologic), Stanisław Szymanik (ordynator oddziału ortopedii i traumatologii, Szpital św. Rafała w Krakowie), Jarosław Baran (7-krotny Rajdowy Mistrz Polski – pilot Kajetana Kajetanowicza), Marcin Zachowicz (dyrektor biura prasowego, rzecznik prasowy Grupy LOTOS), Tomasz Suski (widecyrektor likwidacji szkód Liberty Ubezpieczenia), Michał Iwanek (prezes zarządu Corpoflota), Anna Wiśniewska (kierownik działu rozwoju biznesu, LeasePlan Polska), Kevin Aiston (prezenter radiowy i telewizyjny; dowódca sekcji i członek zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyminie).
Patronat honorowy nad akcją "Nie (przy)dzwoń za kierownicą" objęła Komenda Główna Policji. Partnerami projektu zostały Grupa LOTOS, Scanmed Multimedis, Corpoflota, LeasePlan oraz Liberty Ubezpieczenia.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej kampanii:
www.bezkomorki.pl, gdzie można znaleźć praktyczne wskazówki jak skutecznie zmienić przyzwyczajenia drogowe. Zachęcamy też do śledzenia akcji na profilach na Facebooku:
https://www.facebook.com/akcjabezkomorki?_rdr i Instagramie: https://instagram.com/bezkomorki/.

Polecamy zdjęcia:

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/111432,Kampania-spoleczna-quotNie-przydzwon-za-kierownicaquot.html
 
Bądź bezpieczny na drodze
1215 wypadków drogowych mniej, 133 mniej zabitych i o 1762 mniej rannych – tak wynika z podsumowania stanu bezpieczeństwa na polskich drogach w okresie jesienno-zimowym. 75% Polaków posiada odblaski, ale tylko 14% nosi je zawsze, a 41% nie nosi ich w ogóle – to z kolei wyniki raportu na temat noszenia materiałów odblaskowych w ramach akcji „Bezpieczny, bo widoczny”.
Podczas konferencji zorganizowanej w Komendzie Głównej Policji insp. Mariusz Sokołowski przypomniał wyniki raportu Komisji Europejskiej, w którym podsumowano bezpieczeństwo na drogach w 2014 r. W Unii Europejskiej w ubiegłym roku ginęło średnio 51 osób na milion mieszkańców. Polska znalazła się w czołówce krajów z najwyższym wskaźnikiem – przekraczającym 80 ofiar na milion mieszkańców. W naszym kraju wyniósł on 84.
 
Podczas konferencji zaprezentowana została statystyka dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie jesienno-zimowym (21.09.2014 r. - 21.03.2015 r.). Jak wynika z danych, doszło do zmniejszenia liczby wypadków drogowych, liczby zabitych oraz rannych. We wskazanym okresie zanotowano 15 852 wypadków drogowych (spadek o 1215), w których zginęło 1547 osób (spadek o 133), a rannych zostało 18 807 osób (spadek o 1762). Podczas spotkania przedstawiciele KGP omówili także zdarzenia drogowe z udziałem pieszych, najczęstsze miejsca takich wypadków oraz ich przyczyny. Zwrócili uwagę na fakt, że 1/3 ofiar wszystkich wypadków to piesi, dlatego tak ważne jest noszenie odblasków – błyskotek, które ratują życie. Mł. insp. Marek Konkolewski z Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP poinformował także, że w okresie od 1.01.2015 r. do 20.03.2015 r. Policja ujawniła 23 297 wykroczeń i nałożyła 15 567 mandatów karnych za brak elementów odblaskowych.
 
Organizatorzy akcji pod koniec zeszłego roku przeprowadzili ankietę na temat elementów odblaskowych. Wynika z niej, że większość osób, które wzięły udział w badaniu, posiada odblaski (75%), lecz tylko 14% badanych nosi je zawsze, a 41% nie nosi ich w ogóle.Głównym celem akcji społecznej „Bezpieczny, bo widoczny” jest zwiększenie świadomości bezpieczeństwa dzieci na drogach, zwłaszcza w kontekście noszenia odblasków. Równie istotna jest edukacja z zakresu innych aspektów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
W sierpniu 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy - prawo o ruchu drogowym. Do tej pory obowiązek noszenia odblasków miały jedynie dzieci do 15. roku życia. Przepis został rozszerzony na wszystkich pieszych, którzy poruszają się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Pieszy może się poruszać bez elementów odblaskowych po zmierzchu jedynie po drodze przeznaczonej wyłącznie dla niego lub po chodniku bądź w strefie zamieszkania, gdzie pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem.
 
Akcja „Bezpieczny, bo widoczny” jest realizowana pod patronatem Komendy Głównej Policji, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i TVP ABC. Głównym partnerem akcji jest firma Bartek, produkująca buty dziecięce z odblaskami. Sponsorami są firma ubezpieczeniowa Proama i producent odblasków 3M Scochtlight.
 
Obraz
ObrazObrazObraz
 
,,Policjant, który mi pomógł"
ObrazOgólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"  przypomina o trwającej VIII edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą "Policjant, który mi pomógł" służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane będą do 31 maja 2015 roku. Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji oraz Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej".
 
Celem konkursu jest: :
- promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie;
- podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;
- zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.
 
Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji (nie oczekujemy zgłoszeń od jednostek policji) można nadsyłać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php, a także tradycyjną pocztą ("Niebieska Linia", ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z załączonego formularza zgłoszeniowego do druku). Kandydatury nadesłane po 31 maja 2015 r. zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu. Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszonych wyłoni Kapituła złożona z pracowników Pogotowia "Niebieska Linia", patrona konkursu i laureatów konkursu z lat poprzednich. Rozstrzygnięcie VIII edycji konkursu nastąpi z końcem czerwca 2015 roku. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas Centralnych Obchodów Święta Policji w Warszawie.
 
odtworzono twarz zmarłego. Kto go poznaje?
Obraz
Policja prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny, którego szczątki znaleziono 23 kwietnia 2013 roku na polu koszonej wierzby energetycznej w miejscowości Okołowice nieopodal oczyszczalni ścieków. W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie uzyskano wizerunki rekonstrukcji twarzy na podstawie zabezpieczonej czaszki. Stwierdzono, że to ciało mężczyzny w wieku około 38 lat, rasy białej, wzrost 170 cm,  waga 65 kg.
 
 Wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu tożsamości mężczyzny proszone są o kontakt z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach pod numerem 42 22 53 315, całodobowo
42 22 53 300 lub 997.
 
 
 
 
    
                                                    Obraz
 
policja przestrzega przed oszustami
Obraz
Policjanci przestrzegają przed oszustami działającymi na terenie Pabianic. Wykorzystują oni różne sposoby, aby wzbogacić się kosztem nieostrożnych osób, zazwyczaj osób starszych. Najczęściej oszuści podają się za pracowników gazowni, hydraulików, pracowników instytucji państwowych, w tym ZUS-u, pomocy społecznej, organizacji charytatywnych, członków rodziny – przeważnie wnuczków.
W dniu 22 stycznia 2015 roku 84-letnia pabianiczanka padła ofiarą dwójki oszustów (kobiety i mężczyzny) podających się za pracowników spółdzielni mieszkaniowej, którzy pod pretekstem awarii wody zostali przez pokrzywdzoną wpuszczeni do mieszkania. W kuchni nakazali jej napełniać naczynia wodą, której rzekomo miało przez pewien czas zabraknąć. Miłą rozmową uśpili czujność starszej pani i wykorzystując chwilę jej nieuwagi skradli pieniądze. Kiedy pokrzywdzona zorientowała się, że padła ofiarą przestępstwa, po oszustach nie było już śladu.
Kilka dni wcześniej ofiarą fałszywych gazowników padła 53-latka pabianiczanka.
Policjanci po raz kolejny apelują o zachowanie ostrożności i rozwagi przed wpuszczaniem osób obcych do mieszkania. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do tożsamości osoby, podającej się np. za pracownika jakiejś instytucji, należy skontaktować się z Policją pod numerem alarmowym 997. 
Dzielnicowi za zgodą kierownictwa Spółdzielni Mieszkaniowej będą rozwieszali na klatkach schodowych komunikaty przestrzegające mieszkańców przed działaniem oszustów na terenie naszego miasta.
 
nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz!
Zwrócenie uwagi na ryzyko związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek, oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa – to główny cel kampanii społecznej „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”. Jednym z patronów akcji jest Policja.
Chociaż maksymalne nominalne oprocentowanie pożyczek wynosi obecnie 12 procent, to wiele firm pożyczkowych oferuje produkty, których rzeczywista roczna stopa oprocentowania może przekraczać tysiące procent. Dlatego też nierozważne podpisanie umowy o „szybką i łatwą pożyczkę” może prowadzić do utraty dorobku całego życia i rodzinnych dramatów. Stąd kolejna odsłona akcji społecznej „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz!”.
 
Bohaterem kampanii jest pani Krystyna, która przed świętami zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki w wysokości czterech tysięcy złotych. Na stronie internetowej kampanii www.zanim-podpiszesz.pl można śledzić, jak każdego dnia rośnie jej dług, a wraz z nim stres i frustracja.
 
Za pomocą witryny kampanii można zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat bezpieczeństwa na rynku finansowym, poznać cztery zasady bezpiecznych pożyczek, użyć kalkulatorów finansowych, dowiedzieć się, jak niebezpieczne kruczki prawne stosowane są w umowach, a także uzyskać dostęp do podstawowych aktów prawnych.
 
W czasie kampanii, w mediach będących partnerami społecznymi akcji, zostaną wyemitowane spoty informacyjne tłumaczone na język migowy oraz opatrzone wyraźnymi napisami.
 
Z kontroli przeprowadzonej w 2013 roku przez UOKiK wynika m.in., że dla części firm pożyczkowych głównym źródłem przychodów nie były odsetki od udzielonych pożyczek, ale różnego rodzaju prowizje i opłaty ponoszone przez konsumentów, które niekiedy nie były zwracane nawet w sytuacji odmowy udzielenia pożyczki.
 
Podmioty świadczące usługi pośrednictwa kredytowego oraz firmy pożyczkowe nie są w Polsce objęte nadzorem KNF i nie muszą mieć licencji, aby prowadzić działalność. Nie istnieje ponadto wymóg ich rejestracji, stąd trudno precyzyjnie określić ich liczbę.
 
Szacunki Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, skupiającej tylko część firm pożyczkowych, wskazują że firmy te udzieliły w 2013 roku kredytów konsumenckich i pożyczek o wartości 2,7 miliarda złotych, a wartość ich należności z tego tytułu wyniosła na koniec roku 3,1 miliarda złotych.
 
Firmy pożyczkowe specjalizowały się w udzielaniu pożyczek na niskie kwoty i na krótkie terminy, tj. zajęły niszę produktową, którą banki przez wiele lat nie były zainteresowane. Średnia wartość pożyczki udzielonej przez firmy pożyczkowe w 2013 roku wynosiła około 1 300 zł, a w przypadku podmiotów sprzedających pożyczki wyłącznie przez Internet – około 600 zł.
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy przy kampanii społecznej „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz!”. Akcja jest współorganizowana przez siedem instytucji publicznych: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisję Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policję oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wspierają ją Telewizja Polska oraz Polskie Radio. Strona kampanii: www.zanim-podpiszesz.pl
 źródło : KPG
                 Obraz
 
oszustwa ,,na policjanta" - bądźmy szczególnie ostrożni
ObrazPolicja ostrzega przed tzw. oszustwami „na wnuczka”. Prowadzone akcje profilaktyczne przynoszą efekty. Funkcjonariusze otrzymują coraz więcej zgłoszeń od starszych osób, które wykazały się czujnością i nie dały się okraść. Niepokojąca jest jednak liczba zgłoszeń dotycząca nowej metody kradzieży – „na policjanta”. W związku z tym apelujemy o ostrożność! Coraz więcej osób ma świadomość tego, w jaki sposób działają sprawcy oszustw i jak nie stać się ich ofiarą. Przestępcy nie pozostają jednak w tyle i modyfikują swoje działania. W ostatnim czasie często wykorzystywaną przez nich metodą jest tzw. kradzież „na policjanta”.
 
Jak działają sprawcy?
Sposób działania sprawców jest podobny. Najpierw wykonują telefon podając się za członka rodziny (najczęściej wnuczka). Tłumaczą zmieniony głos chorobą lub wzbudzają poczucie winy w starszej osobie, z powodu tego, że go nie poznaje.Proszą o pożyczenie dużej sumy pieniędzy. Zazwyczaj pieniądze mają zostać wykorzystane w celu pokrycia szkód po wypadku drogowym, na ważną operację, na zakup samochodu albo wakacji w promocyjnej cenie.
 
Oszuści są bezwzględni - umiejętnie manipulują rozmową tak, by uzyskać jak najwięcej informacji i wykorzystać starsze osoby. Chwilę po zakończeniu pierwszej rozmowy do ofiary dzwoni kolejna - podając się za funkcjonariusza CBŚ lub Policji.
 
Na ogół przestępca informuje rozmówcę o tym, że jest potencjalną ofiarą oszustwa. Mówi, że poprzednia rozmowa telefoniczna była próbą wyłudzenia pieniędzy. Informuje o tym, że oszust został namierzony. Nalega, aby osoba pokrzywdzona wypłaciła określoną sumę pieniędzy z banku i przekazała ją wyznaczonej osobie lub prosi o wykonanie przelewu bankowego na wskazany numer konta.
 
„Fałszywy funkcjonariusz” podaje często wymyślone nazwisko, a nawet numer odznaki, prosi aby nie przerywać rozmowy telefonicznej i wybrać numer na Policję. Wtedy inny głos w słuchawce przekonuje ofiarę, że bierze udział w akcji rozpracowania oszusta.
 
Sprawcy oszustw wywierają na ofiarach presję czasu. Nie dają chwili na zastanowienie się, czy sprawdzenie informacji o dzwoniącym. Przekonują starsze osoby, że ich pieniądze pomogą w schwytaniu przestępców. Mówią, że gotówka przechowywana na koncie nie jest bezpieczna, a oszust ma do nich łatwy dostęp. Przestępcy podając się za funkcjonariuszy, grożą konsekwencjami prawnymi, jeżeli ich rozmówca nie będzie współpracował. Tuż po przekazaniu pieniędzy kontakt się urywa, a przestępcy znikają ze wszystkimi oszczędnościami ofiary.
 
Jak nie stać się ofiarą oszustów?
 
Przede wszystkim należy zachować ostrożność – jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. Nie informujmy nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub jakie przechowujemy na koncie. Nie wypłacajmy z banku wszystkich oszczędności.
Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to czy osoba, która prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje. Pamiętajmy, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie.
Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów. W szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie! Nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie. W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas oszukać, podając się przez telefon, za policjanta – zakończmy rozmowę telefoniczną! Nie wdawajmy się w rozmowę z oszustem. Jeżeli nie wiemy jak zareagować powiedzmy o podejrzanym telefonie komuś z bliskich.
 
Statystyki są niepokojące: od 2006 roku stale rośnie liczba oszustw popełnianych metodą na wnuczka. W 2013 roku doszło do 1264 oszustw przeprowadzonych tą metodą a łączne straty poniesione przez pokrzywdzonych wyniosły przeszło 11 mln złotych.
Tylko w I półroczu 2014 roku odnotowano już 762 przestępstwa metodą „na wnuczka” a łączne straty poniesione przez poszkodowanych sięgają 6 mln złotych.
Nie jest to pełen obraz problemu. Część pokrzywdzonych wstydzi się bowiem przyznać do tego, że padła ofiarą oszustów i nie zgłosiła przestępstwa.
Sprawcy wyłudzeń działają w ramach zorganizowanych grup przestępczych. Tworzą rozbudowane struktury, w których każdy pełni określoną rolę. Wykrywanie sprawców tego typu oszustw jest trudne z kilku powodów. Po pierwsze są to grupy międzynarodowe. Członkowie wykonują telefony z zagranicy, zmieniają numery telefonów i karty SIM – przez to trudno jest ich namierzyć. Na ofiary typują osoby starsze, samotne. Dobierają ofiary choćby na podstawie listy z książki telefonicznej. Osoby, które spotykają się z ofiarami aby odebrać pieniądze, są często nieświadome swojej roli w przestępczym procederze. Kolejnym problemem jest to, że osoby pokrzywdzone nie są często w stanie przywołać w pamięci danych, które wymieniali oszuści. Nie mogą sobie przypomnieć wyglądu sprawców, i nie potrafią rozpoznać ich po głosie. Policjanci zatrzymują kolejne osoby zajmujące się oszustwami jednak na miejsce jednej rozbitej grupy oszustów pojawiają się kolejne. Tym ważniejsze jest więc, aby jak największa liczba osób, zwłaszcza starszych, miała świadomość tego w jaki sposób działają przestępcy i jak uchronić się przed kradzieżą.
 
Zwracamy się z apelem, zwłaszcza do osób młodych - informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im jak zachować się w sytuacji kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę na zagrożenie osobom starszym, o których wiemy, że mieszkają samotnie.
Spotykamy się nieraz z członkami rodziny, z którymi na co dzień nie mamy kontaktu. Wykorzystujmy okoliczności – tak obiady świąteczne jak i przypadkowe spotkania na ulicy i ostrzegajmy bliskich przed zagrożeniami. Zwykła ostrożność może uchronić ich przed utratą zbieranych latami oszczędności.
 
Bezpieczny, bo widoczny

ObrazAkcja społeczna "Bezpieczny, bo widoczny". Na drogach wciąż giną lub ulegają poważnym wypadkom dzieci. Najczęściej są pieszymi – małymi, niewidocznymi w ciemnościach punktami. Niestety nie wszyscy są świadomi tego, że niewielki, odblaskowy element przyczepiony do kurtki czy buta może zapobiec tragedii.
Właśnie ruszyła akcja społeczna "Bezpieczny, bo widoczny", która ma propagować noszenie odblasków. W czwartek, 23 października 2014r, w Komendzie Głównej Policji odbyła się konferencja prasowa poświęcona akcji społecznej „Bezpieczny, bo widoczny”. Podczas spotkania miała miejsce premiera klipów, promujących noszenie odblasków przez dzieci. W filmikach wystąpili Paulina Holtz, Karolina Malinowska, Omenaa Mensah oraz Artur Chamski. 
   
               Obraz
- Dlaczego teraz zaczynamy akcję? Najbliższy weekend to zmiana czasu z letniego na zimowy, zmrok co raz szybciej zapada, co raz więcej mamy ciemnych godzin – niestety na drogach robi się niebezpiecznie z punktu widzenia osób pieszych – powiedział podczas konferencji Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Sokołowski. – Jako policja od kilku już lat promujemy odzież z elementami odblaskowymi. Jest to najlepszy sposób, aby poprawić widoczność dziecka, ale także dorosłego na drodze – dodał.
Rzecznik podkreślił też rolę najmłodszych, biorących udział w kampanii: - Dla nas bardzo ważne są dzieci, po raz kolejny mówimy o nich dlatego, że to właśnie one są ambasadorami wiedzy i popularyzatorami noszenia odblasków wśród osób dorosłych.
Akcja społeczna „Bezpieczny, bo widoczny” prowadzona pod patronatem Komendy Głównej Policji i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ma za zadanie propagować i uświadamiać, jak ważne jest noszenie przez dzieci odblaskowych elementów garderoby. To dzięki nim możemy znacznie zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych na drogach. Kampania ma przypominać zarówno rodzicom, jak i samym dzieciom o konieczności ich noszenia. Dzieciaki mają przekonać się, że noszenie odblasków to nie „obciach”, a stylowy, mądry i bezpieczny wybór.
Głównym celem akcji jest zwiększenie świadomości dorosłych na temat bezpieczeństwa dzieci, ale także realna zmiana – pojawienie się na ulicach świecących punkcików oznaczających ŻYCIE! Najnowsza ustawa nakłada obowiązek noszenia odblasków tylko poza obszarem zabudowanym. Należy pamiętać, że powinny one być noszone po zmroku również w mieście. To rozsądna konieczność.
                Obraz


                Obraz

                Obraz

 

www.bezpiecznybowidoczny.org

www.facebook.com/bezpiecznybowidoczny

Materiał dźwiękowy i filmowy na : KLIKNIJ LINK

/źródło KGP/

 
policja ostrzega
Policjanci ostrzegają przed oszustami, którzy poruszają się czerwonym  peugeotem. Sprawcy doprowadzają do kolizji z innymi uczestnikami ruchu  drogowego w celu wyłudzenia odszkodowania komunikacyjnego. Współpracują z  rzekomo przypadkowymi świadkami.  W taki sposób w minionym tygodniu doprowadzili do kolizji w okolicy  centrum handlowego w Rzgowie. 
Policjanci apelują, aby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do winy  przy spowodowaniu kolizji nie załatwiać sprawy na własną rękę.  Za oszustwo może grozić kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.
 
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
Obraz
 
stop agresji drogowej

ObrazSTOP AGRESJI DROGOWEJ

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi uruchomiła specjalną skrzynkę elektroniczną, na którą można przesyłać materiały filmowe świadczące o agresywnym , rażąco naruszającym zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachowaniu kierowców. Osoby przesyłające materiały filmowe muszą mieć przy tym świadomość, że przekazując nagranie Policji jako potencjalni świadkowie zarejestrowanych zdarzeń mogą być poproszeni o udział w czynnościach w tej sprawie.

Jeśli byłeś świadkiem i masz taki film - prześlij !

Adres mailowy: stopagresjidrogowej@ld.policja.gov.pl

Dla pociągnięcia do odpowiedzialności sprawcy danego wykroczenia niezbędne jest podanie

- daty, godziny i miejsca zdarzenia ( miejscowość, ulica, nr drogi)
- danych dotyczących pojazdu: numer rejestracyjny, marka
- danych zgłaszającego: imię , nazwisko, adres do korespondencji, ewentualnie numer telefonu.

Wobec piratów drogowych będą stosowane wszystkie możliwe sankcje. Mogą to być konsekwencje z zakresu prawa karnego, ale również konsekwencje administracyjne - nałożenie punktów karnych oraz skierowanie sprawcy na badania psychologiczne, mające na celu stwierdzenie, czy ma on predyspozycje do posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdu.

Wykaz adresów w pozostałych Komendach Wojewódzkich Policji :

KWP Szczecin : stopagresjidrogowej@zachodniopomorska.policja.gov.pl
KWP Bydgoszcz: stopagresjidrogowej@rd.kwp.byd.policja.gov.pl
KWP Rzeszów: stopagresjidrogowej@podkarpacka.policja.gov.pl
KWP Gorzów Wlkp.: stopagresjidrogowej@go.policja.gov.pl
KWP Kielce: stopagresjidrogowej@swietokrzyska.policja.gov.pl
KWP Białystok: stopagresjidrogowej.kwp@bk.policja.gov.pl
KWP Gdańsk: stopagresjidrogowej@pomorska.policja.gov.pl
KWP Katowice: stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl
KWP Kraków: stopagresjidrogowej@malopolska.policja.gov.pl
KWP Lublin: stopagresjidrogowej@lu.policja.gov.pl
KWP Opole: problemdrogowy@opolska.policja.gov.pl
KWP Olsztyn: stopagresjidrogowej@ol.policja.gov.pl
KWP Poznań: stopagresjidrogowej@wielkopolska.policja.gov.pl
KWP Radom: stopagresjidrogowej@ra.policja.gov.pl
KWP Wrocław: stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl
KSP Warszawa: stopagresjidrogowej@ksp.policja.gov.pl

 
strona www.mojakomenda.pl
Informujemy, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło stronę internetową www.mojakomenda.pl. Na stronie można znaleźć informacje m.in. o konkursach organizowanych w ramach programu standaryzacji komend i komisariatów policji oraz o wynikach badania społecznego, które pokazuje jak według mieszkańców oraz policjantów powinna wyglądać nowoczesna komenda policji. Przypomnijmy, że aktualnie trwają konkursy na projekt modelu komendy i komisariatu policji oraz na ich znak graficzny i identyfikację wizualną. Zgłoszenia w ramach konkursu na projekt modelu komendy i komisariatu można składać do 25 marca 2013r. Ogłoszone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych konkursy realizowane są w ramach programu standaryzacji komend i komisariatów policji. Zwycięskie projekty będą wzorem, według którego przeprowadzane będą, w ramach standaryzacji, zadania inwestycyjno-remontowe. Partnerami konkursów są Oddział Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych. Oba konkursy poprzedziło, przeprowadzone przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, badanie społeczne „Komendy i komisariaty policji – funkcje i standardy przestrzeni”. Badanie było pierwszym etapem realizacji programu standaryzacji komend i komisariatów policji. Dzięki temu możliwe było poznanie m.in. opinii obywateli, jak również policjantów odnośnie wyglądu komend policji oraz ich otoczenia.
Więcej informacji na stronie http://www.mojakomenda.pl
 
Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach
 
Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Żeromskiego 18
tel. 42 22-53-300, fax 42 22-53-364
UWAGA! Zmiana adresu email !!!